top of page

VEDTEKTER

EGERSUND SKOG — OG TREPLANTNTNGSSELSKAP

 

§ 1. NAVN.

Selskapets navn er Egersund Skog — og Treplantningsselskap.

 

§ 2. FORMÅL

Selskapets formål er å fremme skog — og treplantning i Egersund og omegn.

Selskapets eiendommer skal forvaltes på en bærekraftig måte, og tilrettelegges

for allmennheten til rekreasjon og naturopplevelse.

 

§ 3. MEDLEMSKAP.

De som er enige i selskapets formål, kan bli medlemmer ved å betale den til

enhver tid gjeldende kontingent.

Ved skyldig kontingent for 2 år bortfaller medlemskapet.

Stemmerett oppnås etter 3 måneders medlemskap.

Medlemmene forplikter seg til å ta imot valg til verv som blir bestemt av

selskapet, men kan nekte å ta imot verv for så lang tid som de har fungert.

Medlemmer som skader selskapet, kan suspenderes av styret.

Et slikt vedtak kan innankes for årsmøtet.

 

§ 4. STYRET.

Selskapet ledes av et styre på 5 medlemmer ( formann og 4 styremedlemmer).

Valg av styremedlemmer gjelder for 2 år, slik at det velges 2 hvert år.

Formann velges ved særskilt valg og fungerer i i år.

For styret velges 3 varamenn som fungerer i I år.Styremøte blir holdt når formannen fastsetter det eller det blir krevd av minst 2

styremedlemmer.

Til beslutningsdyktig møte kreves minst 4 medlemmer til stede.

Vedtak blir gjort med simpelt flertall. Ved like stemmetall blir formarmens

stemme avgjørende

Formannen sammen med et styremedlem har fùllmakt til å skrive under på

vegne av selskapet.

Det skal føres protokoll fra hvert styremøte. Protokollen skal godkjennes og

tmdertegnes av styret.

Styret kan utnevne utvalg etter behov. Det skal ellers ivareta de plikter som er

pålagt det i den offentlige lovgivning, utføre årsmøtets beslutninger, påse at

regnskapene føres på en tilfredstillende måte og arbeide for selskapets fonnål.

Regnskapsåret følger kalenderåret.

 

§ 5. ORDINÆRT ÅRSMØTE.

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen avjarniar måned.

Årsmøtet skal iimkalles av styret med 14 dagers varsel ved aimonse i den lokale

avis. Sakliste for møtet skal følge innkallingen.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest i måned

før møtet. Forslag til endring av vedtektene må imidlertid innsendes til styret

innen 1. oktober.

På årsmøtet skal følgende saker behandles

i. Valg av ordstyrer.

2. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen.

3. Styrets beretning.

4. Revidert regnskap.

5. Budsjett.6. Medlemskontingenten.

7. Valg av styre med varamenn.

8. Valg av 2 revisorer.

9. Valg av valgkomite på 2 medlemmer.

10. Andre saker som er oppført på dagsordenen.

Ved personvalg skal avstemmingen være skriftlig, hvis det foreligger forslag på

mer enn en kandidat til ven’et.

Ved andre avgjørelser er det en åpen avstemming, så sant ikke noe annet er

vedtatt.

Vedtak avgjøres med vanlig flertall, bortsett fra vedtaksendringer, hvor det

kreves 2/3 flertall.

Ved stemnielikhet skal valget avgjøres ved loddtrekning.

 

§ 6. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret fmner det nødvendig, eller

dersom det blir krevd skriftlig av 20 % av medlemmene.

Det blir innkalt på samme måte og med samme varsel som et ordinært årsmøte.

Det skal føres protokoll.

Møtet kan ikke ta avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen.

 

§ 7. KJØP OG SALG AV EIENDOMMER.

Styret kan kjøpe plantefelter og oppta lån innenfor en ramme som er opptrukket

av siste årsmøte.

Salg av selskapets eiendom må godkjennes av det ordinære årsmøte med 3/4

flertall.

 

§ 8. SELSKAPETS OPPLØSNiNG.

Oppløsning av selskapet kan bare vedtas av et ordinært årsmøte, hvor minst 20

% av medlemmene er til stede, og med minst 3/4 flertall.

Vedtaket må, for

å være gyldig, stadfestes av påfølgende års årsmøte, også her

med minst 3/4 flertall.

Ved oppløsning skal selskapets eiendommer og midler tilfalle Eigersund

Kommune.

bottom of page