top of page

Egersund Skog- og Treplantingsselskap ble stiftet av entusiastiske og samfunnsegasjerte innbyggere 17. april i 1878 og er Egersund eldste forening. Formålet var å ”Fremme af skov og træplanting ved Egersund by og dens nærmeste omegn”. 

I en tid der brytningen mellom gammelt og nytt var på sitt mest intense i Norge ble Egersund skog- og treplantingsselskap stiftet av entusiastiske og samfunnsengasjerte egersundere. Foranledningen var en invitasjon som ble sendt ut til byens innbyggere den 18. mars 1878 om å tegne seg som medlem i et påtenkt treplantingsselskap for byen og dens nærmeste omgivelser. Kort tid etterpå, den 9. april, samlet de som hadde vist interesse for tiltaket seg til stiftelsesmøte. På møtet ble selskapet formelt stiftet, men valg av styre og utarbeidelse av lover ble forskjøvet til senere. Den 17. april var forslag til styre og til vedtekter klart, og 28 interesserte kunne samle seg til generalforsamling i kommunelokalet. Styre ble valgt og lover vedtatt. Selskapet var en realitet.

 

Av de vedtatte lover framgår det klart at formålet med selskapet var av skjønnhets- og rekreasjonsmessig karakter. Å kle de inntil da nakne fjellene rundt byen med vegetasjon til glede for byens innbyggere var overordnet hensynet til å eventuelt å tjene penger på tømmer og massevirke. Formålsparagrafen lød: «Selskabets formål er fremme af skov og træplantning ved Egersunds by og i dens nærmeste omegn.» Dette er fortsatt selskapets formål.

 

Styret gikk straks i gang med sitt arbeid, og bare seks uker etter stiftelsen gjorde selskapet sitt første eiendomskjøp. Eieren av en holme i Lundeåne var villig til å selge denne for kr. 720. Holmen, som opprinnelig lå under Årstad, ble i 1889 gitt navnet Elverhøy.

 

Høsten samme år gjorde selskapet avtale med eieren av Kontrari om å leie den siden som vendte mot byen i 25 år. For dette ble det betalt en engangssum på kr. 40 og deretter en årlig leie på kr. 25. Nødvendig gjerde ble satt opp og 5000 lerketrær ble plantet på området.

 

Etter denne aktive starten har selskapet jevnt og trutt beplantet og ervervet både bynære eiendommer og eiendommer i det tidligere landsognet, hele tiden med sin formålsparagraf som ledesnor. For eksempel søkte selskapet i 1889 kommunen om tillatelse til å beplante eiendommen Bjergsted som hadde blitt ervervet noen år tidligere i forbindelse med anlegg av byens vannverk. Senere ble selskapet også grunneier i det samme område, og kommunen og selskapet samarbeider nå om drift og forvaltning av det som i dag utgjør Vannbassengene.

 

I tillegg til Elverhøy og (deler av) Vannbassengene eier selskapet i dag også områdene Rio, Stølsbakken, Sundsodden – Rosshagen, Grødem, Horve og Åseheia, hvorav alle unntatt Åseheia er tilrettelagt for allmenn bruk som friluftsområder. Det er oppnevnt egne utvalg som står for drifta av de enkelte områdene.

 

I de første driftsårene var Egersunds Samlag for Brændevinshandel (Samlaget) en betydelig økonomisk bidragsyter til selskapets virksomhet. Etter at Samlaget ble avviklet i 1914 måtte imidlertid finansiering både til drift, vedlikehold og nye eiendomskjøp stort sett finansieres med egne midler.  

bottom of page